Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, se sídlem Ostrožná 46, 746 01 Opava, IČO:
75117398 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací, jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným
    právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Opavskou kulturní organizaci, příspěvkovou organizaci:

p. Luděk Mandok

Telefon: 724 289 323

e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz

Ochrana osobních údajů – informace o pořizování fotografií a videozáznamů z kulturních akcí

Z jednotlivých akcí, pořádaných Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací, je pořizován obrazový záznam, a to v podobě fotografií či videozáznamů. Tyto jsou následně zveřejňovány a také archivovány jako doklad činnosti organizace.

Máte právo požadovat, aby nebyly pořizovány Vaše fotografie ani videozáznam. V tom případě je však nutné, abyste tento nesouhlas jasně oznámil/a zástupci Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, který je na akci přítomen a je zřetelně označen.