VÝSTAVA

VERNISÁŽ VÝSTAVY 13. 6.  V 17:00

 

Matěj Frank

Smrt Slunce. Prázdná místa

 

Výstava potrvá do 18.8.2024, otevřena je denně kromě pondělí. 

Výstavu doprovází monografie autora, veřejná prezentace 8.8.2024 v 17.00.

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

Co znamená prostor? Jak zní? Jak v něm plyne čas? Jak (jej) vnímá a ovlivňuje tělo? Vizuální umělec Matěj Frank, jedna z výrazných osobností současné středoevropské umělecké scény, cíleně testuje jeho možnosti a ptá se: Je to vše, čeho jsme schopni? A je to vše, co bychom chtěli? 

 

Latentně politická, prožitková instalace, kterou Frank připravil pro opavský Dům umění, koncentruje několik poloh jeho tvorby, větví se a roste jako zvláštní organismus – není pouhou sítí, strukturou nebo komplexem, je zdrojem vlastní energie. Jeho základní jednotkou a pevným bodem je „tělo“, série figurativních sochařských realizací, kolem nichž se rozpíná architektura bývalého kláštera, potažmo města, do nějž jsou recipročně vloženy samostatné zvukové instalace. Stává se tak mentálním, imaginativním i smyslovým středobodem svébytného universa. Vstupujeme do něj, procházíme jím, pobýváme v něm, splýváme s ním a spolu s nabytou zkušeností jím otáčíme. To, co máme ve zvyku komplikovat, se zde jeví jako krystalicky čisté. Stačí však drobná nepozornost či necitlivost, a přichází zvrat – svět tak, jak jej známe, se mění, vzdaluje, už není náš, je cizí. Stává se z něj prázdné místo, nastává smrt slunce. Dům umění, domov, místo každodennosti, střed universa, jeho zánik – v jednom, říkáte? Ano, v jednom. Přijďte a zůstaňte.

Vedle Frankových autonomních děl (cykly Present/Absent, Monologue, Dialog ad.), včetně těch nově vytvořených, je proměněný prostor kláštera místem řady drobných projektů a programů, čtení, koncertů experimentální hudby, diskusí. A přirozeně jím rezonuje také instalace Hanse Petera Kuhna Undefined Landscape IV umístěná v původní oratoři. 

 

Matěj Frank (Opava, 1989)

na cestě mezi CZ – (PL) – AT

www.matejfrank.com

Jako vizuální umělec adoptuje Matěj Frank řadu autonomních tvůrčích postupů. Věnuje se sochařství, prostorové instalaci, zvukovému umění a konceptuální kresbě. Zajímají jej pomalé děje, nestálá a pomíjivá každodennost. Zkoumá prostor, vstupuje do něj gestem či zvukem. Čas zachycuje prostřednictvím procesuálních kreseb a performancí. Jeho měřítkem je lidské tělo, to vlastní, živé, i obrazné, arteficiální. Důležitá je pro něj náhoda, na základě pevně stanovených premis improvizuje a experimentuje. Hledá vztahy mezi plností a prázdnotou, pomíjivostí a stálostí, zajímají jej průniky a vrstevní, přičemž se snaží zachovat jednoduchost formy i procesu. Je autorem situací, modeluje místa setkávání, participuje – mj. s Jasmin Schaitl či Jakubem Frankem.

Matěj Frank působí také jako kurátor a dramaturg, například v rámci opavského spolku pro současné umění Bludný kámen. V letech 2016 až 2022 vyučoval na Katedře sochařství Akademie výtvarného umění ve Wrocławi. Pravidelně se účastní zahraničních projektů (Scuplture Quadriennal Riga, 2021-2024; MoKS Mooste, 2019; ART BnB HaMiffal, 2017 ad.) a výstav (Galerie Dole, Ostrava, 2023; 8smička, Humpolec, 2022; Contemporary Museum Wrocław, 2020; QL-galerie, Graz, 2018 ad.), jeho práce byly oceněny v mezinárodních soutěžích, získal mj. stipendia českého Ministerstva kultury (2019-2021) či polského Ministerstva kultury a národního dědictví (2018). Věří v lidskou zodpovědnost a vzájemný respekt.

 

 

Matěj Frank

The Death of the Sun. Empty Places

opening on 13.6.2024 at 17.00

The exhibition lasts until 18.8.2024, open daily except Mondays. 

The exhibition is accompanied by the artist’s monograph, public presentation 8.8.2024 at 17.00.

The exhibition was created with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

What does space mean? What does it sound like? How does time pass in it? How does the body perceive and influence it? Visual artist Matěj Frank, one of the prominent figures of the contemporary Central European art scene, purposefully tests its possibilities and asks: is this all we are capable of? And is it all we want? 

 

The latently political, experiential installation that Frank has prepared for the Opava House of Art concentrates several positions of his work, branching and growing like a special organism – it is not a mere network, structure or complex, it is a source of its own energy. Its basic unit and fixed point is the ‘body’, a series of figurative sculptural realisations around which the architecture of the former monastery, and hence the city, is expanded, into which separate sound installations are reciprocally inserted. We enter it, walk through it, spend time in it, merge with it, and we turn it around with the experience we gain. What we are in the habit of complicating appears here as crystal clear. However, all it takes is slight inattention or insensitivity, and there is a twist – the world as we know it changes, moves away, is no longer ours, is alien. It becomes an empty place; the death of the sun occurs. The House of Art, the home, the place of the everyday, the centre of the universe, its demise – all in one, you say? Yes, in one. Come and stay.

In addition to Frank’s autonomous works (the cycles Present/Absent, Monologue, Dialogue, etc.), including newly created ones, the transformed space of the monastery is the site of several small projects and programs, readings, experimental music concerts, discussions. And naturally, Hans Peter Kuhn’s installation Undefined Landscape IV, located in the original oratory, also resonates with it.

Matěj Frank (Opava, 1989)

on the way between CZ – (PL) – AT

www.matejfrank.com

As a visual artist, Matěj Frank develops several autonomous creative practices. He works with sculpture, spatial installation, sound art and conceptual drawing. He is interested in slow events, the impermanent and ephemeral every day. He explores space, entering it with gesture or sound. He captures time through processual drawings and performances. His measure is the human body, the actual, living, and the figurative, artificial. For him, chance is important; he improvises and experiments based on fixed premises. Matěj Frank looks for relationships between fullness and emptiness, transience, and permanence; he is interested in intersections and layers, while trying to maintain simplicity of form and process. He creates situations, models meeting places, participates – for example with Jasmin Schaitl and Jakub Frank.

Matěj Frank also works as a curator and dramaturge, among others within the Opava-based contemporary art association Bludný kámen [The Wandering Stone]. From 2016 to 2022, he taught in the Department of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wrocław. He regularly participates in international projects (Scuplture Quadriennal Riga, 2021-2024; MoKS Mooste, 2019; ART BnB HaMiffal, 2017 etc.) and exhibitions (Galerie Dole, Ostrava, 2023; 8smička, Humpolec, 2022; Contemporary Museum Wrocław, 2020; QL-galerie, Graz, 2018 etc.), his works have been awarded at international competitions, and he has received scholarships from (among others) the Czech Ministry of Culture (2019-2021) and the Polish Ministry of Culture and National Heritage (2018). He believes in human responsibility and mutual respect.

 

kurátorka / curator: Barbora Kundračíková

koordinátor výstavy / exhibition coordinator: Natálie Janyšková

produkce / production: OKO Opava (Jakub Kožiál)

grafické řešení / graphic design: Pavel Coufalík

spolupráce při přípravě objektů / cooperation in the preparation of objects: Pavel Strakoš

instalace/ installation: Omlouvámesepardon, OKO Opava

asistence při realizaci výstavy/ assistance in the realization of the exhibition: Ondřej Hojgr, Nikolas Holub, Serhii Mishchenko, Mikuláš Mráz, Selina Rottmann

světelný design / light design: Ondřej Boček

videoprojekce / video projection: Nakamero (David Bartoš, Robin Michenka)

zvukové performance / sound performance: Luscinia Magna, Adéla Konečná

PR: Jakub Frank, OKO Opava

překlady a korektury / translations and proofreading: David Gaul, Eva Strnadová

 

Poděkování / Acknowledgements:

rodina / family Sommer, Berger, Frank, Urválek, Hojgr, Uli Pohanka

 

Za zapůjčení sochy Monolog / For the loan of sculpture Monologue: EPO1

Odkaz na FB: https://www.facebook.com/events/463055922918966/463055926252299/?event_time_id=463055926252299

 

 

 

            

Publikováno: 12. 5. 2024Categories: Start Date: 14 června @ 13:00End Date: 18 srpna @ 18:00